Abonnementssvilkår

AdvokatOnline AS gir hver abonnementshaver en begrenset ikke-eksklusiv rett til bruk for det antall brukere som er blitt avtalt. Abonnementet er begrenset til den tid som fremgår av oversendte faktura. Abonnementet løper til det sies opp av brukeren.

AdvokatOnline har intet ansvar for eventuelle tap kunden direkte eller indirekte lider som følge av feil eller mangler ved tjenesten eller Nettstedet. Det samme gjelder for eventuelle krav som måtte springe ut av avtalene som inngås via Nettstedet. Dersom ansvarsbegrensningen skulle settes til side skal samlet erstatningskrav fra kunden under enhver omstendighet ikke kunne overstige NOK 5.000,-. Kun direkte tap kunden dokumenterer å ha hatt skal kunne kreves erstattet. Ovennevnte begrensning i ansvaret gjelder ikke dersom feilen eller mangelen er forårsaket ved AdvokatOnlines forsettlige eller grov uaktsomme handlinger.

Tap eller skade som indirekte påføres abonnementhaveren eller dennes kunder erstattes ikke. Dersom feil skulle oppdages i dokumenter som lisenstakeren har opprettet for sine kunder, og dette skyldes programvaren, erstattes dette ikke av AdvokatOnline AS. AdvokatOnline AS sitt skadeserstatningsansvar er begrenset til abonnementsperioden og begrenset oppad til et beløp som motsvarer den avgift lisenstakeren har betalt for programmet til AdvokatOnline AS for abonnementsperioden.

Betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Prisene er i stadig forandring og AdvokatOnline tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Det tas forbehold om mulige skrive- og trykkfeil.

AdvokatOnline forbeholder seg retten til å ikke levere samtlige tjenester dersom dette kan begrunnes i prissvingninger og/eller tekniske problemer.

Overdragelse av abonnement er mulig hvis det blir godkjent av AdvokatOnline. Overdragelse krever uansett en skriftlig godkjennelse fra AdvokatOnline og at den nye abonnenten betaler 1/3 av kjøpe summen til AdvokatOnline. Overdragelsen regnes ikke som gyldig før overdragssummen er fullt innbetalt til AdvokatOnline.

Partene vedtar Oslo Byrett som verneting.

Leverandørspesifikke vilkår
Leverandørspesifikke vilkår utover Generelle vilkår for bruk av AdvokatOnline og Abonnementsvilkår som er nevnt ovenfor, er i tråd med hver leverandørs standardbetingelser og er tilgjengelig og spesifisert i på deres nettested.