VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense LDIR-356

Veiledning LDIR-356 B

Denne egenerklæringen skal benyttes i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense og skal brukes både ved erverv av bebygd og ubebygd eiendom.

Noen kommuner har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense bare for deler av kommunen. Dersom forskriften ikke gjelder for det geografiske området hvor eiendommen ligger, skal egenerklæring LDIR-360 (grønt skjema) brukes.

Er eiendommen bebygd, og større enn 100 dekar eller har den mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, skal du også bruke grønt skjema. Hvis eiendommen er konsesjonspliktig, skal skjema LDIR-359 brukes.

Du kan kontakte kommunen for avklaring om forskriften gjelder for din eiendom, eller hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet. Det samme gjelder dersom du trenger hjelp til beregning av arealgrunnlaget. Du kan sjekke dette på internett: http://gardskart.nibio.no/

Erklæringen skal kontrolleres og bekreftes av den kommunen der eiendommen ligger. Deretter vil kommunen overføre opplysninger til Kartverket digitalt. Du vil få tilbakemelding når du kan sende hjemmelsdokumentet (skjøte, festekontrakt eller lignende) til Kartverket for tinglysing.

Konsesjonsloven av 28. november 2003 bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.

?Erverv? er et fellesord for alle måter man kan bli eier av en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tillatelse fra staten. Den som blir ny eier av eien­dommen er erverver. Overdrager er forrige eier.

Hovedregelen er at bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord kan erverves uten konsesjon,    jf konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. Det samme gjelder blant annet tomter regulert til bolig­formål, jf konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2. Over­dragelse fra nær familie er også unntatt fra konsesjons­plikt, jf konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1.

Konsesjonsfriheten etter disse bestemmelsene kan settes ut av kraft ved forskrift, se pkt 3, 5 og 7. Dette vil også gjelde leiligheter som ligger innenfor forskriftens virkeområde. Konsesjonsplikt etter forskrift vil likevel ikke oppstå dersom du forplikter deg til at bebyggelsen eller tomta skal brukes som helårsbolig, enten av deg selv eller andre.

Dersom betingelsene for konsesjonsfrihet ikke er tilstede, må du søke kommunen om konsesjon for ervervet.

(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no