VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Advokat
AdvokatOnline har en mengde dokumenter og blanketter som vil lette og effektivisere hverdagen for advokaten og dennes kontor.

Advokatabonnementet inneholder en rekke juridiske kvalitetsdokumenter som er utviklet og kvalitetsikret av advokatkollegaer. Abonnementet innholder også en rekke kurante blanketter som for eksempel alle blanketter til alle Brønnøysundregistrene, alle blanketter for tinglysing i grunnboken (skjøte, pantobligasjoner etc), byggetekniske blanketter (søknad om konsesjon, konsesjonsfrihet, nabovarsel m.v), skattefogden (melding om arv m.v).

Videre innholder advokatabonnementet blanketter som er spesifikke for advokater, som for eksempel Arbeidsoppgave og salærfastsetting, Søknad om fri rettshjelp, Vitnestevning sivil sak.

Følgende dokumenter inngår i abonnementet:

  Adobe Acrobat Reader - veiledning
  Agreement regarding parental responsibility
  Aircraft Bill of Sale (flyskjøte engelsk) (Luftfartøyregisteret)
  Aircraft mortgage deed (Luftfartøyregisteret)
  Aksjeeierbok
  Anmeldelsesfullmakt fra firma
  Anmodning om forkynnelse i utlandet
  Anmodning om tildeling av D-nummer
  Anmodning om tildeling av D-nummer for rapportering i Altinn på vegne av rolleinnehaver
  Application for state compensation (Søknad om erstatning fra staten)
  Arbeidsavtale for advokatfullmektig (DNA)
  Arbeidsavtale for ansatt advokat (DNA)
  Arbeidsavtale for au pair
  Arbeidsavtale for midlertidig tilsetting
  Arbeidsavtale for praktikant (trainee)
  Arbeidsavtale for sjømann / Employment agreement for seaman
  Arbeidsavtale generell, fast deltid
  Arbeidsavtale generell, fast heltid
  Arbeidsavtale generell, standard blankett
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (bulgarsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (engelsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (estisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (latvisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (litauisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (nordsamisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (nynorsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (polsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (rumensk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (ukrainsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (vietnamesisk tekst)
  Arbeidsavtale ledere
  Arbeidsavtale, daglig leder/administrerende direktør
  Arbeidsoppgave og salærfastsetting m/kalkulering
  Arbeidsoppgave og salærfastsetting uten kalkulering
  Arbeidsreglement
  Avskjedigelse arbeidstaker (engelsk) Dismissal with immediate effect
  Avskjedigelse av arbeidstaker
  Avtale om bistand fra Konsulent (Difi SSA-B)
  Avtale om foreldreansvar - samboererklæring
  Avtale om foreldreansvar og samværsrett baby
  Avtale om foreldreansvar og samværsrett etter samlivsbrudd
  Avtale om kjøp av driftstjenester IT (SSA-D)
  Avtale om kjøp og andre ytelser ved IT-anskaffelser (SSA-K)
  Avtale om leie av fritidsbolig
  Avtale om levering av standardsystem og tilpasning IT (SSA-T)
  Avtale om løpende tjenestekjøp IKT (SSA-L)
  Avtale om opphør av arbeidsforhold (sluttavtale)
  Avtale om realkausjon - tredjemannspant, forbruker
  Avtale om realkausjon - tredjemannspant, næring
  Avtale om skytjenester (SSA-sky)
  Avtale om systemutvikling IT - smidigavtalen (SSA-S)
  Avtale om underholdsbidrag til barn
  Avtale om underholdsbidrag til barn over 18 år
  Avtale om utrednings- og utviklingsoppgaver fra Konsulent IT (SSA-O)
  Avtale om utvikling av programvare IT (SSA-U)
  Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer IKT (SSA-V)
  Barnebortføring - Søknad om tilbakelevering/samvær
  Begjæring om fravikelse
  Begjæring om gjenopptakelse av straffesak
  Begjæring om løslatelse fra politiarrest før 48 timersfrist
  Begjæring om løslatelse fra politiarrest over 48 timersfrist
  Begjæring om mortifikasjon av adkomstdokumenter til leilighet
  Begjæring om mortifikasjon av ikke innfridd pantobligasjon
  Begjæring om mortifikasjon av innfridd pantobligasjon
  Begjæring om sletting av ektepakt
  Begjæring om tvangsdekn. ved tilb.lev. til salgspanthaver
  Begjæring om tvangsdekn.i verdipapirer, pengekrav m.m
  Begjæring om tvangsflb. av krav på annet enn penger
  Begjæring om tvangssalg av andel i borettslag
  Begjæring om tvangssalg av løsøre
  Begjæring om tvangssalg i adkomstdok. til leierett til bolig
  Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk av fast eiendom
  Begjæring om utlegg
  Begjæring om utlegg / forliksklage
  Begjæring om utlegg / forliksklage m/kalkulering
  Begjæring om utlegg m/kalkulering
  Begjæring om vergemål
  Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV)
  Blankett for registrering av utøvere av alternativ behandling
  Boligspesifikasjon i matrikkelen (byggesaksblankett 5176)
  Boligsspesifikasjon i Matrikkelen - fortsettelsesark
  Budjournal
  Budskjema / Kjøpetilbud fast eiendom
  Budskjema tvangssalg fast eiendom
  Certificate on authentic instruments - Luganokonvensjonen
  Databehandleravtale
  Databehandleravtale - mal på engelsk
  Databehandleravtale og sjekkliste (SSA-mal)
  Declaration regarding ownership of an aircraft (engelsk) (Luftfartøyregisteret)
  Declaration regarding ownership of the company (engelsk) (Luftfartøyregisteret)
  Deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforretning
  Depotjournal
  Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense LDIR-356
  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom LDIR-0360
  Egenerklæring som eier av luftfartøy (Luftfartøyregisteret)
  Egenerklæringsskjema - vedlegg til NS 3600
  Ektepakt
  Ektepakt (kjønnsnøytral)
  Ektepakt (nynorsk)
  Ektepakt / Capitulaciones Matrimoniales (spansk)
  Ektepakt / Marriage Settlement (kjønnsnøytral)
  Ektepakt / Marriage Settlement - mann/kvinne
  Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene
  Erklæring fra gjenlevende ektefelle som enearving
  Erklæring fra gjenlevende samboer som enearving
  Erklæring før prøving av ekteskapsvilkårene (engelsk tekst)
  Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5181)
  Erklæring om arealoverføring
  Erklæring om endring av festegrunn
  Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi
  Erklæring om privat skifte av dødsbo
  Erklæring om rettighet i fast eiendom
  Erklæring om skifte (Ekteskapsl. § 8)
  Erklæring om skifte (Ekteskapsl. § 8) - engelsk tekst
  Factoring avtale
  Factoring avtale (nynorsk)
  Factoringpant, tilleggsavtale
  Festekontrakt
  Festekontrakt - vedlegg for flere bortfestere
  Festekontrakt - vedlegg for flere eiendommer
  Festekontrakt - vedlegg for flere festere
  Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
  Forenkla registermelding Del1 Blankett sletting (nynorsk)
  Forenkla registermelding Del1 Enkeltpersonføretak (nynorsk)
  Forenklet registermelding Del1 Blankett sletting
  Forenklet registermelding Del1 Enkeltpersonforetak
  Forespørsel om tariffering
  Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass
  Forliksklage i gjeldssak
  Forliksklage i gjeldssak m/kalkulering
  Forlovererklæring
  Forlovererklæring (engelsk tekst): Statement by the sponsor
  Fremtidsfullmakt
  Fullmakt
  Fullmakt - møte i Husleietvistutvalg
  Fullmakt forretningsfører for innregistrering av andeler i borettslag
  Fullmakt oppmålingsforretning mv Kartverket
  Fullmakt prosess Jordskifteretten
  Fullmakt salg borettslagsleilighet
  Fullmakt salg fast eiendom
  Fullmakt ved privat skifte av dødsbo
  Fullmakt ved privat skifte av dødsbo, engelsk tekst
  Fullmakt, tilbakekallelse
  Førespurnad om tariffering (nynorsk)
  Generalfullmakt vedr fast eiendom
  Gjeldsbrev (omsetningsgjeldsbrev), låntaker juridisk person
  Gjeldsbrev (omsetningsgjeldsbrev), låntaker privat person
  Gjeldsbrev, juridisk person m/ kausjonserklæring
  Gjeldsbrev, privat person m/ kausjonserklæring
  Gjennomføringsplan etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5185)
  Guarantee (Limited) - engelsk (UK)
  Guarantee (Simple) - engelsk (UK)
  Guarantee (Unlimited) - engelsk (UK)
  Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte
  Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte andeler borettslag
  Husleiekontrakt
  Husordensregler
  HØSTKAMPANJE med Sonos One som hurtigsvarspremie
  INFO Aksjekurser, renter, valutakurser og valutakalkulator
  INFO Arbeidsmiljøloven - engelsk oversettelse
  INFO Burettslagslova - engelsk oversettelse
  INFO Departementene - kontaktinformasjon
  INFO Domstolene - gebyrer tvistemål m.m. - krav til tvistegjenstandens verdi ved anke
  INFO Domstolene - kontaktinformasjon
  INFO Ekteskapsloven - engelsk oversettelse The Marriage Act
  INFO Foretaksopplysninger
  INFO Forsinkelsesrente - kalkulator
  INFO Fylkeskommunene - kontaktinformasjon
  INFO Fylkesmennene - kontaktinformasjon
  INFO Grunnbeløp (G)
  INFO Grunnboken - gebyrer tinglysing
  INFO Husleieloven - engelsk oversettelse
  INFO Import av kjøretøy - beregning av avgift (kalkulator)
  INFO Juridiske ordlister
  INFO Kart - Norge/Fylker/Kommuner
  INFO Kommuner - kontaktinformasjon alfabetisk sortert
  INFO Kommuner - kontaktinformasjon fylkesvis sortert
  INFO Konsumprisindeks - kalkulator
  INFO kriminalomsorgen
  INFO Lover - forarbeidene, oversettelser
  INFO Namsfogd og namsmann
  INFO om jordskifte og Jordskifteretten
  INFO om toll og tollvesen
  INFO Politi og lensmannsetatene - kontaktinformasjon
  INFO Postnummerkatalog
  INFO Rettsgebyr (R)
  INFO Skatte og ligningskontorer - kontaktinformasjon
  INFO Statens regulativ for reiser på statens regning
  INFO Statsetater fylkesvis - kontaktinformasjon
  INFO Veiledning for inndriving av egne fordringer - egenInkasso
  Inkassovarsel
  Inneståelseserklæring fra eiendomsmegler
  Inventarliste
  KAMPANJE med hurtigsvarspremie
  KAMPANJE: Gratis prøveabonnement 14 dager
  Kapitalutvidelse AS - protokoll ekstraordinær generalforsamling
  kaupmáli_einstaklinga_sem_ætla_í_hjúskap_-_v
  kaupmáli_milli_hjóna_-_v
  kaupmáli_milli_hjóna_2_-_v
  Kjøpekontrakt andelsleilighet
  Kjøpekontrakt eierleilighet
  Kjøpekontrakt enebolig og rekkehus
  Kjøpekontrakt næringseiendom
  Kjøpekontrakt tomt
  Klage - skjema for sak til behandling i Husleietvistutvalg
  Klagebrev ved forbrukerkjøp
  Klageskjema Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
  Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) - komplett skjemasamling
  Konkursbegjæring - lønnskrav
  Konkursvarsel
  Konsept for rammeavtale for IKT (SSA-R)
  Konsernmelding
  Konsernmelding (nynorsk)
  Kontrakt for kjøp av brukt motorsykkel eller moped
  Kontrakt for kjøp av motorkjøretøy
  Kontrollerklæring etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5149)
  Krav om sak for Jordskifteretten
  Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
  Krav om sykepenger ? midlertidig ute av inntektsgivende arbeid
  Krav om vitnegodtgjørelse
  Leasing av motorvogn
  Leasing av motorvogn (nynorsk)
  Leieavtale butikklokale
  Leieavtale kontorlokale
  Leieavtale lokale, generell
  Leieavtale næringsbygg
  Leieavtale næringsseksjon
  Liste over anmeldte fordringer med innstillinger i konkursbo
  Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven
  Lovkommentarer til eierseksjonslovens offentligrettslige regler
  Låneavtale, låntaker juridisk person
  Låneavtale, låntaker privat person
  MANUAL: Om lagring og gjenbruk av maler og blanketter
  MANUAL: Veiledning konfigurering av makrosikkerhet av PC i nettverk
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word 2007
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word 2010
  MANUAL: Veiledning opphevelse av dokumentbeskyttelse i skjemaer
  Meglingsjournal
  Melding av ønske om erverv av norsk statsborgerrett
  Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering
  Melding om behandling av personopplysninger
  Melding om bruk av rettshjelpforsikring
  Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (byggesaksblankett 5188)
  Melding om eierskifte av småbåt i RSSR
  Melding om endring av navn
  Melding om endring til skipsregistrene NOR/NIS
  Melding om kjøretøy som har skiftet eier
  Melding om nyregistrering av småbåt i RSSR
  Melding om omregistrering av småbåt i RSSR
  Melding om slettelse til skipsregistrene NOR/NIS
  Melding om uskiftet bo - ektefeller
  Melding om uskiftet bo - samboere
  Melding til arbeidstakerregisteret
  Melding til folkeregisteret fra utleier om flytting av leietaker
  Melding til folkeregisteret om flytting
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (engelsk)
  Melding til folkeregisteret om flytting til utlandet
  Melding til folkeregisteret om flytting til utlandet (nynorsk)
  MVA refusjoner fra EU-land (VAT refund)
  Nabovarsel (byggesaksblanketter) - case 6 eiendommer
  Nabovarsel- gjenpartsark (byggesaksblankett 5155)
  Nabovarsel- hovedark (byggesaksblankett 5154)
  Nabovarsel- kvitteringsark (byggesaksblankett 5156)
  NAV - komplett skjemasamling
  Navnesøknad for barn under 18 år
  nidurfelling_kaupmála_-_v
  Oppbudsbegjæring for aksjeselskap
  Oppbudsbegjæring for ansvarlige selskap (ANS og DA)
  Oppbudsbegjæring for enkeltpersonforetak
  Oppdragsavtale eiendomsmegling - fast pris
  Oppdragsavtale eiendomsmegling - provisjon
  Oppdragsavtale eiendomsmegling - timepris
  Oppdragsbekreftelse advokat - enkel mal (DNA)
  Oppdragsbekreftelse advokat - mal (DNA)
  Oppdragsbekreftelse advokat - mal (DNA) engelsk
Letter of Confirmation
  Oppdragsjournal
  Oppgjørsoppstilling til kjøper
  Oppgjørsoppstilling til selger
  Oppholds- eller arbeidstillatelse (UDI)
  Oppholds- eller arbeidstillatelse, søknad om fornyelse
  Opplysninger om tiltakets ytre rammer etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5175)
  Oppsigelse av arbeidstaker
  Oppsigelse av arbeidstaker (engelsk tekst) - Notice of dismissal
  Oppsigelse av leieavtale - fra utleier
  Opsjonsavtale kjøp fast eiendom
  Overføring akvakulturtillatelse
  Overføring av hjemmel til andel i borettslag
  Overføring av personopplysninger til behandlingsansvarlig i tredjeland (EU-engelsk)
  Overføring av personopplysninger til databehandlere (EU-engelsk)
  Overføring av personopplysninger til tredjeland - Data transfer agreement (EU-engelsk)
  Overtagelseserklæring
  Pant i aksjer ikke registrert i verdipapirsentralen
  Pant i aksjer som er registrert i verdipapirsentralen (VPS)
  Pant i enkle pengekrav
  Pantedokument luftfartøy (Luftfartøyregisteret)
  Pantedokument skip
  Pantedokument, andel i borettslag
  Pantedokument, fast eiendom - sikringsobligasjon/urådighetserklæring
  Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere panteobjekter (eiendommer)
  Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere panthavere
  Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere pantsettere
  Pantedokument, fast eiendom med hjemmelshavers samtykke
  Pantedokument, fast eiendom uten hjemmelshavers samtykke
  Pantedokument, leierett fast eiendom
  Pantedokument, panterett i akvakulturtillatelse
  Pantobligasjon for motorvogn og anleggsmaskinar (nynorsk)
  Pantobligasjon for motorvogn og anleggsmaskiner
  Pantobligasjon for pant i driftstilbehør (gjeldsbrev)
  Pantobligasjon for pant i driftstilbehør (kausjon)
  Pantobligasjon for pant i driftstilhør (gjeldsbrev)(nynorsk)
  Pantobligasjon for pant i fiskeredskaper
  Pantobligasjon for pant i fiskereiskapar (nynorsk)
  Pantobligasjon for pant i varelager (gjeldsbrev)
  Pantobligasjon for pant i varelager (gjeldsbrev) (nynorsk)
  Pantobligasjon for pant i varelager (kausjon)
  Pantobligasjon for redskaper mv. i landbruksnæring
  Pantobligasjon for reiskapar mv. i landbruksnæring (nynorsk)
  Permitteringsvarsel - bestemt tidsperiode
  Permitteringsvarsel - delvis - bestemt tidsperiode
  Permitteringsvarsel - delvis - ubestemt tidsperiode
  Permitteringsvarsel - ubestemt tidsperiode
  Personvernerklæring - mal for advokatfirma
  Personvernerklæring fra AdvokatOnline
  Plan for uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5191)
  Politianmeldelse tyveri / naskeri
  Politiet - forenklet anmeldelse
  Power of Attorney - arveoppgjør (engelsk)
  Power of Attorney - UDI utlendingssaker (engelsk)
  Power of Attorney / Skjema for fullmakt - NAV (engelsk)
  Proklama
  Protokoll for oppmålingsforretning, matrikkelloven
  Rapport om tyveri/ naskeri fra butikk
  Registration foreign business enterprise (NUF)
  Registrering / Søknad om gjeldsordning - vedleggsskjema
  Registrering av gjeldsordningssak / Søknad om gjeldsordning
  Registrering i EMAS
  Reguleringsplan - maler og sjekklister
  Reiseregning staten med MVA beregning
  Reiseregning staten uten MVA beregning
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning - unntatt byggesaksbehandling
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning
- søknadspliktige tiltak pbl § 20-1 m
  Request for assignment of a D-number
  Request for assignment of D number to person with reporting duties in Altinn on behalf of a particip
  Salgspant i motorvogn
  Salspant i motorvogn (nynorsk)
  Samordna registermelding - Del 1 Hovudblankett (nynorsk)
  Samordna registermelding - Del 1B Tillegg for eining med verksemd på fleire adresser (nynorsk)
  Samordnet registermelding - Del 1 Hovedblankett
  Samordnet registermelding - Del 1 Hovedblankett - for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
  Samordnet registermelding - Del 1B Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser
  Samordnet registermelding - Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsmanntallet
  Samordnet registermelding, forenklet blankett for foreninger
  Samordnet registermelding, Tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret
  Samsvarserklæring etter plan- og bygningsloven TEK10 (byggesaksblankett 5148)
  Samsvarserklæring etter plan- og bygningsloven TEK17 (byggesaksblankett 5148)
  Samtykkeskjema varetektsfengsling
  Selvskyldnergaranti fra kommune i husleieforhold
  Separasjon - melding om opphør (Ekteskapsloven § 20)
  Ship Bill of Sale (Skipsskjøte NOR og NIS)
  Ship mortgage deed
  Sjøfartsdirektoratet - komplett skjemasamling
  Skatteetaten - komplett skjemasamling
  Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt (forhåndslikning)
  Skifteavtale
  Skifteutlegg
  Skipingsdokument for AS, standard blankett (nynorsk)
  skiptayfirlysing_-_v
  Skjema for fri rettshjelp
  Skjema for fri rettshjelp (på nynorsk, samisk og engelsk)
  Skjøte fast eiendom (Grunnboken)
  Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere eiendommer
  Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere erververe (kjøpere)
  Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere overdragere
  Skjøte fly (Luftfartøyregisteret)
  Skjøte skip (NOR og NIS)
  Skøyte fast eigedom (nynorsk) (Grunnboka)
  Sluttattest - med angivelse av personlige egenskaper
  Sluttattest - uten angivelse av personlige egenskaper
  Sluttseddel
  Stevning forelderansvar/samvær barn
  Stifte AS, dokumentsett 2: Stifter 1 juridisk person
  Stifte AS, dokumentsett nr 1: Stifter 1 fysisk person
  Stifte AS, dokumentsett nr 3: 2 stiftere
  Stifte AS, Oversikt dokumentsett
  Styre, deltakarar o.a. Vedlegg samordn reg.melding (nynorsk)
  Styre, deltakere o.a. Vedlegg samordn. reg.melding
  Styreinstruks
  Styremedlems villighetserklæring, AS
  Supplement for the Value Added Tax Register (VAT register)
  Søknad om adopsjon
  Søknad om arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 (byggesaksblankett 5177)
  Søknad om båtførerbevis
  Søknad om deltakelse i advokatvaktordning for asylsaker
  Søknad om endring av tillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5168)
  Søknad om erstatning fra staten
  Søknad om ferdigattest etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5167)
  Søknad om igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5151)
  Søknad om innførsel av brukt motorvogn ved flytting til Norge
  Søknad om konsesjon for behandling av helseopplysninger
  Søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger
  Søknad om konsesjon for finansinstitusjoner
  Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom LIDR-0359
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett A:
Melding om lønnskrav til konkursboet
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett B:
Samleliste for bostyrer
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett B:
Samleliste for bostyrer m/ sortering (Excel regneark)
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett C:
Opplysninger om boet og kravene
  Søknad om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5169)
  Søknad om patent
  Søknad om politiattest
  Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende
  Søknad om registrering av design
  Søknad om registrering av varemerke eller fellesmerke
  Søknad om reseksjonering av eiendom
  Søknad om rettferdsvederlag fra staten
  Søknad om seksjonering - støttedokument mer enn 180 seksjoner
  Søknad om seksjonering av eiendom
  Søknad om sentral godkjenning av foretak etter kapitel 22 (byggesaksblankett 19462)
  Søknad om separasjon (E § 20 engelsk utgave)
  Søknad om separasjon (Ekteskapsloven § 20)
  Søknad om skilsmisse (E § 21 engelsk utgave)
  Søknad om skilsmisse (E § 22 engelsk utgave)
  Søknad om skilsmisse (Ekteskapsloven § 21)
  Søknad om skilsmisse (Ekteskapsloven § 22)
  Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5174)
  Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl § 20-4 og SAK kap 3 (byggesaksblankett 5153)
  Søknad om tollkreditt
  Søknad om tollkreditt / Application for Customs Credit
  Søknad- og meldingsskjemaer om norsk statsborgerskap
  Taushetserklæring (advokater, prester og helsepersonell)
  Testament
  Testament, gjensidig
  Tidslinje - hjelpedokument
  Tilbud på dokumentpakke til ADVISOR brukere
  Tilsvar til stevning forelderansvar/samvær barn
  Tinglysing av nye andeler i borettslag
  Tolletaten - komplett skjemasamling
  Varsel før begjæring om tilbakelevering til salgspanthaver
  Varsel før utleggsbegjæring
  Varsel i særlige tilfeller Tvfbl § 4-19
  Varsel om oppmålingsforretning eiendom
  Varsel om oppmålingsforretning eiendom - Partsliste
  Varsel om utkastelse for skyldig leie og omkostninger
  Varsel om utkastelse hvor leieavtale el. oppsigelse er utløpt
  Varsel om utkastelse med annen begrunnelse
  Varsel ved særlig tvangsgrunnlag Tvfbl § 4-18
  Vedtekter for AS
  vidbótarkaupmáli_hjóna_-_v
  Vitnestemning i sivil sak (nynorsk)
  Vitnestevning i sivil sak
  Vitnestevning i sivil sak - forkynning med mottakskvittering
  Whistle - webløsning for varsling av kritikkverdige forhold
  Åpningsbalanse - stiftelse av AS
  Ønske om erverv av norsk statsborgerskap

Antall: 455

 
Følgende dokumenter vil bli inkludert i abonnementet i løpet av 3 måneder:

  Aksjeeieravtale
  Aksjonærregisteroppgaven
  Arbeidsavtale, vikariat
  Avtale om konsulentbistand (FEP wizard)
  Avtale om leie av bolig - tidsbestemt
  Avtale om tjenester på fast eiendom
  Avtale om tjenester på løsøre
  Betalingsoppfordring
  Deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforretning - nynorsk
  Erklæring om frafall på falt arv etter arveloven § 74
  Erklæring om fråfall av falt arv etter arvelova § 74 (nynorsk)
  Erklæring om pantsettelse - egenpant, næring (BETA arkiv)
  Ferdigattest etter plan- og bygningsloven NÅ BYGGESAK 5167
  Ferieliste
  Fullmakt ordinært årsmøte
  Gjeldsbrev (ihendehavergjeldsbrev) med selvskyldnerkausjonerklæring
  INFO Nyhet og endringer i satser, gebyrer mv
  Innkalling første styremøte AS
  Innkalling ordinært årsmøte
  Innkalling styremøte, ANS
  Kilometergodtgjørelse
  Kjøpekontrakt fritidsbolig
  Konkursvarsel fra privatperson
  Kontrakt for kjøp av brukt båt
  Kontrakt for kjøp av brukt maskin/redskap/utstyr
  Kvittering for tilbakebetaling lån
  Kvittering lånebeløp (av lånetaker)
  Låneavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager
  Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering (demo Universitetsforlagtet)
  Melding om arv
  Melding om arv (nynorsk)
  Melding om arv m/ kalkulering
  Melding om gaver gavesalg overdragelse etc.
  Melding om gaver gavesalg overdragelse etc. m /kalkulering
  Melding om gåver, gåvesalg m.m. (nynorsk)
  Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven NÅ 5153
  Melding til folkeregisteret om flytting (nynorsk)
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (nynorsk)
  Namnesøknad for barn under 18 år (nynorsk)
  Nyheter i AdvokatOnline;
nye og oppdaterte dokumentmaler og blanketter
  Oppdragsavtale for IKT-konsulenter
  Oppgave for fastsettelse av saksomkostninger
  Oppl.skjema for verdsetjing av jordbruks- og næringseigedom ved arv/gåve (nynorsk)
  Oppløsning av sameie - hjemmelserklæring
  Pantobligasjon for pant i aksjeleilighet
  Protokoll styremøte, AS
  Rammeavtale om konsulentbistand
  Samboeravtale
  Sluttattest
  Stiftelsesdokument for AS
  Stiftelsesdokument for AS, standard blankett
  Terminoppgave for forskuddstrekk - arbeidsgiveravgift
  Verdsettelse av formuesobjekter omfattet av arveavgiftsl § 14.5
  Årsberetning AS, små aksjeselskaper

Antall: 54

 
Følgende dokumenter vil bli inkludert i abonnementet i løpet av 6 måneder:

  Aksjebevis
  Aksjeeierbevis
  Ansettelsesbevis
  Arbeidsavtale etter behov (ekstrahjelp)
  Avtale om leie av fritidsbolig Samningur um leigu á sumarbústað
  cv TEST Vedtekter for AS
  Dokumentsett; Kjøpekontrakt enebolig og rekkehus OG skjøte for tinglysing
  Forhandlingsbrev etter avskjedigelse av arbeidstaker
  Forhandlingsbrev etter oppsigelse av arbeidtaker
  Fortrolighetsavtale
  Fratredelse, pensjonsalder
  Fullmakt til å møte i forliksrådet
  Gratispakke ADVISOR blanketter nedlastning
  Husleiekontrakt - Skjema ved tilbakelevering av bolig
  Info om Advokat-abonnementet
  Konkurrentanalyse:
AdvokatOnline versus Akelius Dokument
  Konkurrentanalyse:
AdvokatOnline versus Praktisk Juss (Rettsdata)
  Konkurrentanalyse:
AdvokatOnline versus SignForm
  Leiekontrakt bolig - ikke tidsbestemt (engelsk) - Tenancy agreement
  Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering (CD demo)
  MVA-registrering
  Prosessfullmakt
  Protokoll forhandlingsmøte
  Protokoll fra styremøte AS - skriftlig behandling
  Protokoll konstituerende selskapsmøte
  Protokoll ordinært årsmøte
  Referat styremøte, ANS
  Registrering av andeler i borettslag
  Reiseregning for intern kontorbruk
  Revisors beretning ANS
  Stillingsinstruks daglig leder
  Styremedlems villighetserklæring ANS
  Styremedlems villighetserklæring, ANS
  Søknad om etterskuddsferie
  Søknad om forskuddsferie
  Søknad om hjelpeverge
  Søknad om overtidsarbeid
  Varsel før begjæring om tvangsdekning
  Vedtekter for AS cv backup 13.01.2005
  Vergens/hjelpevergens registrering av bo
  Vidbótarkaupmáli hjóna
  Vitnestevning i sivil sak
  Årsberetning ANS, små selskaper
  Årsberetning ANS, store selskaper
  Årsberetning AS, store aksjeselskaper
  Årsberetning fra advokat som enkeltpersonforetak

Antall: 46
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no